Política de Privacitat

 

 

1.- Identitat del Responsable del Fitxer

La informació facilitada per l’USUARI a través de qualsevol dels formularis del LLOC WEB serà inclosa en un o diversos fitxers responsabilitat de ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANES, S.A.U. (d’ara endavant, L’EMPRESA), amb DOMICILI SOCIAL a: Av. Meritxell, 93, AD500, Andorra la Vella.

2.- Finalitat del tractament

L’EMPRESA tractarà la informació facilitada per l’USUARI amb diferents finalitats, depenent de la via de recollida de les dades: 

 • Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre L’EMPRESA i l’USUARI.
 • Prestar els serveis sol·licitats per l’USUARI.
 • Gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis als quals l’USUARI hagués decidit subscriure’s o donar-se d’alta.
 • Adequar aquests serveis per a millorar la seva qualitat de cara a l’USUARI.
 • Dissenyar nous serveis relacionats amb els anteriors.
 • Realitzar estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats.
 • Enviar informació requerida per l’USUARI.
 • Enviar informació sobre modificacions en els productes o serveis contractats per l’USUARI.
 • Enviar informació sobre nous productes o serveis similars als contractats originalment o que poguessin ser del seu interès per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, fins i tot quan finalitzi la relació comercial establerta entre L’EMPRESA i l’USUARI.
 • L’USUARI consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites, sense perjudici del dret que li assisteix de revocar aquest consentiment a través d’un correu electrònic a l’adreça eleclercdiguim@gmail.com, identificant-se com a USUARI del LLOC WEB i concretant la seva sol·licitud o, en el seu cas, a través de la marcació de la casella disposada a aquest efecte en el propi formulari.

  Així mateix, l’USUARI autoritza L’EMPRESA perquè rebi una confirmació de recepció i lectura de les comunicacions que li remeti per correu electrònic.

3.- Destinataris de la informació

Les dades que l’USUARI hagi facilitat a l’EMPRESA no seran comunicats a cap tercer, tret que:

 • La cessió estigui autoritzada en una llei.
 • El tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament de la qual, compliment i control impliqui necessàriament la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers, com per exemple, entitats bancàries per a la facturació dels productes o serveis contractats o empreses de missatgeria per a l’enviament dels productes contractats.
 • Les dades siguin sol·licitades pel Defensor del Poble, el Ministeri Fiscal o els Jutges o Tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

4.- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació sol·licitada

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals en el propi formulari. 

La negativa a subministrar aquesta informació impedirà fer efectiu el servei sol·licitat per l’USUARI.

5.- Exercici de drets

L’USUARI podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’un correu electrònic a l’adreça eleclercdiguim@gmail.com, identificant-se com a USUARI del LLOC WEB i concretant la seva sol·licitud. 

L’USUARI també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu ordinari a l’adreça: Av. Meritxell, 93, AD500, Andorra la Vella, identificant-se com a USUARI del LLOC WEB, aportant fotocòpia del PASSAPORT/DNI o document equivalent i concretant la seva sol·licitud. 

6.- Compromisos de l’USUARI

L’USUARI garanteix que és major de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç. 

Conforme a la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, l’USUARI disposa del dret d’accés i de rectificació de les seves dades, a través d’un correu electrònic a l’adreça eleclercdiguim@gmail.com, identificant-se com a USUARI del LLOC WEB i concretant la informació que hagi de ser modificada. 

Així mateix, l’USUARI es compromet a guardar les claus i codis d’identificació en secret i a informar en la major brevetat de temps a l’EMPRESA en cas de pèrdua, sostracció o accés no autoritzat. En tant no es produeixi aquesta comunicació, L’EMPRESA quedarà eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes i codis identificatius.

Teniu el dret a presentar una reclamació a l’autoritat andorrana responsable de la protecció de dades, la Agencia de Protecció de Dades Personals, per a més informació, consulteu els vostres drets al lloc de la APDA (www.apda.ad ). 

7.- Dades de tercers facilitats per l’USUARI

En cas que l’USUARI faciliti dades personals de terceres persones amb qualsevol finalitat, garanteix haver informat prèviament els afectats i haver obtingut el seu consentiment per a la comunicació de les seves dades a l’EMPRESA.

L’USUARI garanteix que els afectats són majors de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç.

L’EMPRESA contrastarà el consentiment d’aquests afectats a través d’un primer correu electrònic amb contingut no comercial en el qual se sol·licitarà la verificació del consentiment atorgat en el seu nom per l’USUARI.

En cas que es derivin responsabilitats per un incompliment d’aquestes condicions per part de l’USUARI, haurà de respondre de les conseqüències d’aquest incompliment.

  8.- Mesures de seguretat

  L’EMPRESA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. 

  No obstant això, l’USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables